Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 5/7/2017

0
221
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 5/7/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,100–12,200 -50
Shanghai, East China 11,800–12,000 -150
Guangdong, South China 11,800–12,000 -200
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 12,400–12,500 0
Zhejiang, East China 12,500 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jul 04

Jul 05

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,240(barreled), 1,160 (bulk)

1,210(barreled), 1,130 (bulk)

-30

Sri Trang

1,290(barreled), 1,210 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,150 (bulk)

1,130 (bulk)

-20

CLITETEX

THR

1,310(barreled), 1,220 (bulk)

1,300(barreled), 1,210 (bulk)

-10

Betta Latex

1,260(barreled), 1,180 (bulk)

1,250(barreled), 1,160 (bulk)

-10

Guangken Rubber

1,250 (bulk)

1,250 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,260(barreled), 1,180 (bulk)

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

-30

Unitex

Vietnam

VRG

1,050 (bulk)

1,050 (bulk)

0