Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 3/7/2017

0
159
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 3/7/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,200 0
Shanghai, East China 12,100–12,200 0
Guangdong, South China 12,000–12,200 +200
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 12,400–12,500
Zhejiang, East China 12,500 +200
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jun 30

Jul 03

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

0

Sri Trang

1,310(barreled), 1,230 (bulk)

1,310(barreled), 1,230 (bulk)

0

Southland Rubber Co., Ltd.

1,200 (bulk)

CLITETEX

THR

1,340(barreled), 1,250 (bulk)

1,320(barreled), 1,230 (bulk)

-20

Betta Latex

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

Guangken Rubber

1,280 (bulk)

1,250 (bulk)

-30

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

1,300(barreled), 1,220 (bulk)

0

Unitex

Vietnam

VRG

1,150 (bulk)

1,100 (bulk)

-50