Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 22/6/2017

0
436
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 22/6/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,100 -100
Shanghai, East China 11,900-12,000 -150
Guangdong, South China 12,000-12,300 -150
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,200-12,300
Shanghai, East China 12,100-12,200 -100
Zhejiang, East China 12,100-12,200 -100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jun 20

Jun 21

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,280(barreled), 1,200 (bulk)

1,230(barreled), 1,150 (bulk)

-50

Sri Trang

Southland Rubber Co., Ltd.

1,160 (bulk)

CLITETEX

THR

1,330(barreled), 1,240 (bulk)

1,300(barreled), 1,210 (bulk)

-30

Betta Latex

1,290(barreled), 1,200 (bulk)

1,260(barreled), 1,170 (bulk)

-30

Guangken Rubber

1,250 (bulk)

1,240 (bulk)

-10

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,280(barreled), 1,190 (bulk)

1,250(barreled), 1,160 (bulk)

-30

Unitex

Vietnam

VRG

1,050 (bulk)

1,050 (bulk)

0

Nguồn: sci99.com