Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 15/6/2017

0
248
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 15/6/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,300 +50
Shanghai, East China 12200-12300 +50
Guangdong, South China 12600-12700 -50
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,600 +100
Shanghai, East China 12,300 0
Zhejiang, East China 12,300 +50
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jun 14

Jun 15

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,310(barreled), 1,230 (bulk)

1,350(barreled), 1,270 (bulk)

+40

Sri Trang

1,320(barreled), 1,240 (bulk)

1,330(barreled), 1,250 (bulk)

+10

Southland Rubber Co., Ltd.

1,220 (bulk)

1,220 (bulk)

0

CLITETEX

THR

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

0

Betta Latex

1,210 (bulk)

Guangken Rubber

1,330 (bulk)

1,300 (bulk)

-30

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,230 (bulk)

1,330(barreled), 1,240 (bulk)

+10

Unitex

Vietnam

VRG

1,060 (bulk)

  • Nguồn: sci99.com