Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 14/6/2017

0
188
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 14/6/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 12,200-12300 -50
Shanghai, East China 12,100-12,300 -100
Guangdong, South China 12,700 0
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,500 -100
Shanghai, East China 12,300 0
Zhejiang, East China 12,200-12,300 -50
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jun 13

Jun 14

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,290(barreled), 1,210 (bulk)

1,310(barreled), 1,230 (bulk)

+20

Sri Trang

1,320(barreled), 1,240 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

1,200 (bulk)

1,220 (bulk)

+20

CLITETEX

THR

1,390(barreled), 1,300 (bulk)

1,380(barreled), 1,290 (bulk)

-10

Betta Latex

1,250 (bulk)

1,210 (bulk)

-40

Guangken Rubber

1,300 (bulk)

1,330 (bulk)

+30

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,230 (bulk)

1,230 (bulk)

0

Unitex

Vietnam

VRG

1,190 (bulk)

1,190 (bulk)

0

  • Nguồn: sci99.com