Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 8/6/2017

0
533
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 8/6/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 12,800 0
Shandong, North China 12,600-12,700 -100
Shanghai, East China 12,600-12,700 -100
Guangdong, South China 12,600-12,800 -150
THR barrel NR latex Shandong, North China 12,800 -50
Shanghai, East China 12,700 -150
Zhejiang, East China 12,700-12,800 -100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Jun 7

Jun 8

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,360(barreled), 1,280 (bulk)

1,330(barreled), 1,250 (bulk)

-30

Sri Trang

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,430(barreled), 1,340 (bulk)

1,410(barreled), 1,320 (bulk)

-20

Betta Latex

Guangken Rubber

1,380 (bulk)

1,350 (bulk)

-30

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

1,260 (bulk)

1,250 (bulk)

-10

Unitex

Vietnam

VRG

1,190 (bulk)

  • Nguồn: sci99.com