Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 1/6/2017

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 1/6/2017

0
204

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 1/6/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit:RMB/mt
Type Region Market price Change Remarks
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China)  11,900-12,000 -400
Zhejiang (East China)  12,000-12,100 -350
Shanghai (East China)  12,000 -400
Tianjin (North China) 11,900 -150
Yunnan (Southwest China)  12,000 -850
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China) 12,000 -350
SCR10 Yunnan (Southwest China)  11,900-12,100 -550
Shanghai (East China)  12,300-12,500 -600
Thai RSS3 Shanghai (East China)  13,500-13,600 -800
Shandong (North China)  13,400-13,500 -900
STR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,000 -600 with 18% VAT included
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone 12,000 -600 with 18% VAT included
SVR3L Hengshui (North China)  12,500 -200 with 18% VAT included
Shanghai (East China) 12,500 -400
Shandong (North China)  12,000 -450 no tax
Zhejiang (East China)  12,500-12,700 -100 with 18% VAT included
Guangdong (South China) 12,900 -200 no tax
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 2,010 0
STR20 1,540 0
STR20 composite  1,560-1,570 0
Malaysia SMR20  1,530-1,540 0
SMR20 composite  1,530-1,540 0
Indonesia SIR20  1,480-1,490 0
SIR20 composite  1,520-1,530 0
Vietnam SVR3L 1,580 0
SVR10 1,400 0
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3  1,800-1,850 -50
STR20 1,500 -10
STR20 composite  1,520-1,550 0
Malaysia SMR20  1,440-1,460 -10
SMR20 composite  1,520-1,550 0
Indonesia SIR20  1,480-1,500 -10
Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN