Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 25/5/2017

0
334
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 25/5/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 13,500 0
Shandong, North China 13,300 0
Shanghai, East China 13,200-13,300 0
Guangdong, South China 13,700-13,800
THR barrel NR latex Shandong, North China 13,500 0
Shanghai, East China 13,500 +50
Zhejiang, East China 13,500-13,600 +50
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

May 24

May 25

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,560(barreled), 1,480 (bulk)

Sri Trang

1,530(barreled), 1,450 (bulk)

1,530(barreled), 1,450 (bulk)

0

Southland Rubber Co., Ltd.

1,460 (bulk)

CLITETEX

THR

1,540(barreled), 1,450 (bulk)

1,540(barreled), 1,450 (bulk)

0

Betta Latex

1,460 (bulk)

1,460 (bulk)

0

Guangken Rubber

1,460 (bulk)

1,460 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Thailand Thai Rubber Latex

Unitex

Vietnam

VRG

1,315 (bulk)

1,315 (bulk)

0

  • Nguồn: sci99.com