Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 13/5/2017

Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 13/5/2017

0
80

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber)  tại Trung Quốc ngày 13/5/2017

1. Natural Rubber RMB Price
Unit:RMB/mt
Type Region Market price Change Remarks
SCRWF (Yunnan) Shandong (North China)  13,700-13,800 +250
Zhejiang (East China)  13,500-13,700 0
Shanghai (East China)  13,600 +100
Tianjin (North China)  13,300-13,700 +100
Yunnan (Southwest China) 13,700 +100
SCRWF (Hainan) Jiangsu (East China)  13,500-13,600 +100
SCR10 Yunnan (Southwest China) 12,800 +50
Shanghai (East China)  13,600-13,700 +250
Thai RSS3 Shanghai (East China)  15,000-15,300 +350
Shandong (North China) 15,200 +550
STR20 composite Qingdao Bonded Zone  12,900-13,100 +100 with 18% VAT included
SMR20 composite Qingdao Bonded Zone  12,800-13,000 0 with 18% VAT included
SVR3L Hengshui (North China) 13,600 +275 with 18% VAT included
Shanghai (East China)  13,800 +300
Shandong (North China) 13,500 +500 no tax
Zhejiang (East China)  13,700-13,800 +150 with 18% VAT included
Guangdong (South China) 13,900 +150 no tax
2. Natural Rubber USD Price
Unit: $/mt
Market Country Product Market price Change
International market Thailand RSS3 2,210 +55
STR20  1,690-1,700 +20
STR20 composite  1,710-1,720 +30
Malaysia SMR20  1,680-1,690 +15
SMR20 composite  1,680-1,710 +20
Indonesia SIR20 1,630 +35
SIR20 composite 1,670 +20
Vietnam SVR3L 1,660 0
SVR10 1,550 0
Qingdao Free Trade Zone Thailand RSS3 2,000 +35
STR20 1,610 +15
STR20 composite  1,630-1,640 +5
Malaysia SMR20 1,560 0
SMR20 composite  1,630-1,640 +5
Indonesia SIR20  1,560-1,570 -5

 

  • Nguồn: sci99.com

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN