Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 22/5/2017

0
188
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 22/5/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 13,500 0
Shandong, North China 13,300 +150
Shanghai, East China 13,200-13,300 +200
Guangdong, South China 13,500 +250
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 13,300-13,500 +150
Zhejiang, East China 13,300-13,500 +150
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

May 19

May 22

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,580(barreled), 1,500 (bulk)

Sri Trang

1,530(barreled), 1,450 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,510(barreled), 1,420 (bulk)

1,530(barreled), 1,440 (bulk)

+20

Betta Latex

1,480 (bulk)

Guangken Rubber

1,450 (bulk)

1,450 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Unitex

Vietnam

VRG

 

  • Nguồn: sci99.com