Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/5/2017

0
371
Advertisement

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/5/2017

Đơn vị tính: Tấn
  Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đên 30/4/2017 190,400 4,400 55,000 249,800
Tồn kho đên 15/5/2017 206,800 4,300 56,700 267,800
Thay đổi +16,400 -100 +1,700 +18,000
Tỷ lệ +8.61% -2.27% +3.09% +7.21%

Nguồn: sci99.com