Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 8/5/2017

0
193
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 8/5/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 13,500 -100
Shandong, North China 13,300-13,400 -100
Shanghai, East China 13,000 -150
Guangdong, South China 13,300-13,500 -100
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 13,200-13,300 -150
Zhejiang, East China 13,200 -200
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

May 5

May 8

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,530(barreled), 1,450 (bulk)

1,510(barreled), 1,430 (bulk)

-20

Sri Trang

1,460 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,530(barreled), 1,440 (bulk)

1,520(barreled), 1,430 (bulk)

-10

Betta Latex

1,420 (bulk)

1,420 (bulk)

0

Guangken Rubber

1,420 (bulk)

1,420 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Unitex

Vietnam

VRG

– Source: sci99.com