Giá cao su thiên nhiên mủ nước Trung Quốc ngày 24/4/2017

0
208
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) Trung Quốc ngày 24/4/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 13,300 +100
Shandong, North China 13,300 0
Shanghai, East China 13,000 0
Guangdong, South China 13,000-13,100 0
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 13,100 0
Zhejiang, East China 13,000-13,100 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Apr 21

Apr 24

Change

Malaysia

TITI

1,580(barreled), 1,480 (bulk)

Thailand

TVR

1,560(barreled), 1,480 (bulk)

1,560(barreled), 1,480 (bulk)

0

Sri Trang

1,560(barreled), 1,480 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,580(barreled), 1,500 (bulk)

1,570(barreled), 1,490 (bulk)

-10

Betta Latex

1,560(barreled), 1,470 (bulk)

Guangken Rubber

1,450 (bulk)

1,450 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Unitex

Vietnam

VRG

  • Source: sci99.com