Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 20/7/2017

0
299

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 20/7/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 13,300 +100
Shandong, North China 13,300-13,500 +150
Shanghai, East China 12,900 -100
Guangdong, South China 13,000-13,100 0
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 13,000-13,200 -100
Zhejiang, East China 13,000 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Apr 19

Apr 20

Change

Malaysia

TITI

1,550(barreled), 1,450 (bulk)

Thailand

TVR

1,560(barreled), 1,480 (bulk)

1,560(barreled), 1,480 (bulk)

0

Sri Trang

1,540(barreled), 1,450 (bulk)

1,540(barreled), 1,450 (bulk)

0

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,570(barreled), 1,490 (bulk)

1,560(barreled), 1,480 (bulk)

-10

Betta Latex

1,560(barreled), 1,470 (bulk)

1,550(barreled), 1,460 (bulk)

-10

Guangken Rubber

1,430 (bulk)

1,430 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Unitex

Vietnam

VRG

  • Nguồn: sci99.com
Loading...