Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 17/4/2017

0
162
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 17/4/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 13,600 0
Shandong, North China 13,600 0
Shanghai, East China 13,300-13,400 0
Guangdong, South China 13,500 0
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 13,400 0
Zhejiang, East China 13,500 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Apr 12

Apr 17

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,580(barreled), 1,500 (bulk)

Sri Trang

1,620(barreled), 1,530 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,590(barreled), 1,510 (bulk)

1,600(barreled), 1,520 (bulk)

+10

Betta Latex

1,600(barreled), 1,510 (bulk)

Guangken Rubber

1,470 (bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Unitex

Vietnam

VRG

  • Nguồn: sci99.com