Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 12/4/2017

0
185
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 12/4/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China 13,600 -300
Shandong, North China 13,600 -200
Shanghai, East China 13,300 -250
Guangdong, South China 13,500 -100
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 13,500 -100
Zhejiang, East China 13,500 -100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Apr 11

Apr 12

Change

Malaysia

TITI

Thailand

TVR

1,590(barreled), 1,510 (bulk)

1,580(barreled), 1,500 (bulk)

-10

Sri Trang

1,660(barreled), 1,570 (bulk)

1,620(barreled), 1,530 (bulk)

-40

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,630(barreled), 1,550 (bulk)

1,590(barreled), 1,510 (bulk)

-40

Betta Latex

Guangken Rubber

1,470 (bulk)

1,470 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Unitex

Vietnam

VRG

  • Nguồn: sci99.com