Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 20/3/2016

0
183
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 20/3/2016

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 14,600-14,800
Shanghai, East China 14,600-14,700 0
Guangdong, South China 15,000-15,300 +250
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 14,900-15,000 +200
Zhejiang, East China 14,800-15,000 +100
2. Natural Rubber Latex USD Price

Unit: $/mt

Market

Company

Mar 17

Mar 20

Change

Malaysia

TITI

1,750(barreled), 1,650 (bulk)

1,750(barreled), 1,650 (bulk)

0

Thailand

TVR

Sri Trang

Southland Rubber Co., Ltd.

1,620 (bulk)

1,620 (bulk)

0

CLITETEX

THR

1,720 (barreled), 1,630 (bulk)

1,720 (barreled), 1,630 (bulk)

0

Betta Latex

1,710 (barreled), 1,620 (bulk)

1,750 (barreled), 1,660 (bulk)

+40

Guangken Rubber

1,670 (bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

Unitex

Vietnam

VRG

  • Source: sci99.com