Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 14/3/2017

0
231

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 14/3/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 14,800-14,900 0
Shanghai, East China 14,800-14,900 0
Guangdong, South China 14,900-15,200 0
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 14,800-14,900 -50
Zhejiang, East China 14,900 0
2. Natural Rubber Latex USD Price

Market

Company

Mar 13

Mar 14

Change

Malaysia

TITI

1,740(barreled), 1,640 (bulk)

1,720(barreled), 1,620 (bulk)

-20

Thailand

TVR

1,680(barreled), 1,600 (bulk)

Sri Trang

Southland Rubber Co., Ltd.

1,600 (bulk)

1,600 (bulk)

0

CLITETEX

THR

1,700 (barreled), 1,610 (bulk)

1,700 (barreled), 1,610 (bulk)

0

Betta Latex

1,740 (barreled), 1,650 (bulk)

1,690 (barreled), 1,600 (bulk)

-50

Guangken Rubber

1,670 (bulk)

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

1,720 (bulk)

Unitex

Vietnam

VRG