Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 8/3/2017

0
180
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 8/3/2017

1. Natural Rubber Latex RMB Price
Unit: RMB/mt
Product Market/Region Market price Change
TVR barrel NR latex Tianjin, North China
Shandong, North China 15,400 -250
Shanghai, East China 15,300 -200
Guangdong, South China 15,300-15,600 -350
THR barrel NR latex Shandong, North China
Shanghai, East China 15,500 -200
Zhejiang, East China 15,500 -200
2. Natural Rubber Latex USD Price

Market

Company

Mar 7

Mar 8

Change

Malaysia

TITI

1,830(barreled), 1,730 (bulk)

1,780(barreled), 1,680 (bulk)

-50

Thailand

TVR

1,800(barreled), 1,720 (bulk)

1,780(barreled), 1,700 (bulk)

-20

Sri Trang

1,700 (bulk)

Southland Rubber Co., Ltd.

CLITETEX

THR

1,790 (barreled), 1,710 (bulk)

1,770 (barreled), 1,690 (bulk)

-20

Betta Latex

1,840 (barreled), 1,750 (bulk)

1,800 (barreled), 1,710 (bulk)

-40

Guangken Rubber

1,700 (bulk)

1,700 (bulk)

0

Num Rubber & Latex Co., Ltd.

1,760 (bulk)

1,740 (bulk)

-20

Unitex

Vietnam

VRG

  • Source: sci99.com