Trang chủ Tin thị trường cao su Thế giới Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo,...

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/2/2017

0
413

Số liệu tồn kho cao su tại kho ngoại quan Thanh Đảo, Trung Quốc ngày 15/2/2017

Đơn vị tính: tấn

Cao su thiên nhiên Cao su hỗn hợp Cao su tổng hợp Tổng
Tồn kho đến ngày 15/1/2017 91,100 4,500 26,200 121,800
Tồn kho đến ngày 15/2/2017 116,200 4,400 36,000 156,600
Thay đổi +25,100 -100 +9,800 +34,800

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN