Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 8/12/2016

0
117
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 8/12/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15,800-15,900

-50

Zhejiang (East China)

16,000-16,100

-50

Shanghai(East China)

15,700-15,900

-50

Tianjin (North China)

15,800-15,900

-100

Yunnan (Southwest China)

15,800-16,200

-100

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15,900

0

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14,600-14,700

-50

Shanghai(East China)

15,300-15,400

-50

Thai RSS3

Shanghai(East China)

18,800-19,000

-100

Shandong (North China)

18,800-18,900

0

STR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,500-15,600

+100

SMR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,500-15,600

+100

SVR3L

Hengshui (North China)

15,000

+100

Shanghai(East China)

15,400

+50

Shandong (North China)

14,700

0

Zhejiang (East China)

15,600

+100

Guangdong (South China)

15,600

-400

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

Market

Countries

Products

Market price

Change

International Market

Thailand

RSS3

2,140-2,150

+35

STR20

1,880-1,890

+10

STR20 composite

1,880-1,900

0

Malaysia

SMR20

1,870-1,880

0

SMR20 composite

1,880

0

Indonesia

SIR20

1,790-1,820

0

SIR20 Composite

1,810-1,820

0

Vietnam

SVR3L

1,840-1,850

-5

SVR10

1,725

0

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,150

-15

STR20

1,830-1,860

-10

STR20 composite

1,850-1,880

+10

Malaysia

SMR20

1,830-1,850

-10

SMR20 composite

1,850-1,880

+10

Indonesia

SIR20

1,750-1,800

+5

Nguồn: sci99.com