Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 5/12/2016

0
121
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 5/12/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

16,100-16,500

+1,250

Zhejiang (East China)

16,000

+100

Shanghai(East China)

16,000-16,200

+900

Tianjin (North China)

16,000-16,100

+900

Yunnan (Southwest China)

15,800-16,000

-150

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

16,000-16,100

+900

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14,800-15,000

+150

Shanghai(East China)

15,400

0

Thai RSS3

Shanghai(East China)

19,000

+500

Shandong (North China)

18,800-18,900

+750

STR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,300-15,500

+450

SMR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,300-15,500

+450

SVR3L

Hengshui (North China)

14,900

+200

Shanghai(East China)

15,300

+450

Shandong (North China)

14,700

+250

Zhejiang (East China)

15,400

+250

Guangdong (South China)

16,000

+600

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

Market

Countries

Products

Market price

Change

International Market

Thailand

RSS3

2,000-2,080

+30

STR20

1,800-1,860

+35

STR20 composite

1,850-1,860

+50

Malaysia

SMR20

1,850

+60

SMR20 composite

1,850-1,860

+65

Indonesia

SIR20

1,760-1,780

+30

SIR20 Composite

1,780

+30

Vietnam

SVR3L

1,830

-20

SVR10

1,750

0

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,080-2,010

0

STR20

1,800-1,830

+40

STR20 composite

1,800-1,840

0

Malaysia

SMR20

1,800-1,810

+60

SMR20 composite

1,800-1,840

0

Indonesia

SIR20

1,730-1,740

-5

– Nguồn: sci99.com