Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 02/12/2016

0
742
Advertisement
Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 01/12/2016
Thai RSS3 (giao tháng 12/2016) $2.01/kg  -$0.01
Thai STR20 (giao tháng 12/2016)  $1.79/kg  -$0.01
Malaysia SMR20 giao tháng 12/2016) $1.71/kg -$0.04
Indonesia SIR20 (giao tháng 12/2016) $0.84/lb -$0.02
Thai USS3 64.42 baht/kg +0.66 baht
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 12/2016) $1,220/tonne  +$10
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 12/2016) $1,320/tonne +$10

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters