Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 30/11/2016

0
130
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 30/11/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15,400-15,600

-1,000

Zhejiang (East China)

16,100-16,200

-850

Shanghai(East China)

15,400-15,700

-950

Tianjin (North China)

15,600-15,700

-1,000

Yunnan (Southwest China)

15,900-16,200

-500

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15,500

-900

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14,700-14,800

-600

Shanghai(East China)

15,600

0

Thai RSS3

Shanghai(East China)

18,800

-700

Shandong (North China)

18,500

-1,000

STR20# composite

Qingdao Bonded Zone

14,800-15,000

-650

SMR20# composite

Qingdao Bonded Zone

14,800-15,000

-650

SVR3L

Hengshui (North China)

15,000

-120

Shanghai(East China)

15,000

-452

Shandong (North China)

14,500

-400

Zhejiang (East China)

15,200-15,300

-700

Guangdong (South China)

15,600

0

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

Market

Countries

Products

Market price

Change

International Market

Thailand

RSS3

2,000-2,040

-95

STR20

1,790-1,800

-55

STR20 composite

1,800-1,810

-75

Malaysia

SMR20

1,780-1,810

-60

SMR20 composite

1,780-1,810

-70

Indonesia

SIR20

1,740-1,760

-65

SIR20 Composite

1,760

-80

Vietnam

SVR3L

1,850

-20

SVR10

1,750

-20

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,090

-20

STR20

1,730-1,760

-65

STR20 composite

1,780-1,800

-35

Malaysia

SMR20

1,750-1,770

-95

SMR20 composite

1,780-1,800

-35

Indonesia

SIR20

1,720-1,750

-95

– Nguồn: sci99.com