Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 25/11/2016

0
163
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (Natural Rubber) tại Trung Quốc ngày 25/11/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15,700-16,200

-400

Zhejiang (East China)

16,000-16,200

-550

Shanghai(East China)

15,800-16,000

-300

Tianjin (North China)

16,000-16,300

-500

Yunnan (Southwest China)

15,900-16,100

-50

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

15,800

-300

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14,900-15,000

+100

Shanghai(East China)

15,400

0

Thai RSS3

Shanghai(East China)

18,500-18,600

-500

Shandong (North China)

18,500-18,600

-500

STR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,400-15,500

+50

SMR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,400-15,500

+50

SVR3L

Hengshui (North China)

14,700

-300

Shanghai(East China)

15,000

-250

Shandong (North China)

14,200-14,300

-450

Zhejiang (East China)

15,100-15,400

-350

Guangdong (South China)

15,300

-300

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

Market

Countries

Products

Market price

Change

International Market

Thailand

RSS3

2,050-2,080

0

STR20

1,840-1,870

-25

STR20 composite

1,850-1,860

-15

Malaysia

SMR20

1,830-1,860

-20

SMR20 composite

1,830-1,860

-20

Indonesia

SIR20

1,790-1,810

-20

SIR20 Composite

1,810-1,830

-20

Vietnam

SVR3L

1,880

-10

SVR10

1,760

-30

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,030-2,050

0

STR20

1,800-1,830

-35

STR20 composite

1,800-1,850

-40

Malaysia

SMR20

1,790-1,830

-40

SMR20 composite

1,800-1,850

-40

Indonesia

SIR20

1,750-1,770

0

Nguồn: sci99.com