Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 23/11/2016

0
114
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên (natural rubber) tại Trung Quốc ngày 23/11/2016

1. Natural Rubber RMB Price

Unit:RMB/mt

Type

Region

Market price

Change

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

15,900-16,100

+150

Zhejiang (East China)

16,000-16,100

+50

Shanghai(East China)

16,000

+100

Tianjin (North China)

15,900-16,100

+100

Yunnan (Southwest China)

15,500

0

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

16,000

+200

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14,500-14,600

-50

Shanghai(East China)

15,000-15,200

0

Thai RSS3

Shanghai(East China)

18,400-18,500

-100

Shandong (North China)

18,500

0

STR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,200-15,500

-100

SMR20# composite

Qingdao Bonded Zone

15,200-15,500

-100

SVR3L

Hengshui (North China)

14,700

0

Shanghai(East China)

14,800

-50

Shandong (North China)

14,400

0

Zhejiang (East China)

15,100

0

Guangdong (South China)

15,200

0

2. Natural Rubber USD Price

 Unit: $/mt

Market

Countries

Products

Market price

Change

International Market

Thailand

RSS3

2,030-2,050

-25

STR20

1,860-1,870

-30

STR20 composite

1,860-1,880

-20

Malaysia

SMR20

1,850-1,860

-30

SMR20 composite

1,850-1,880

-25

Indonesia

SIR20

1,800-1,810

-15

SIR20 Composite

1,810-1,830

-15

Vietnam

SVR3L

1,850

-10

SVR10

1,720-1,740

+10

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2,000-2,050

-25

STR20

1,820-1,840

-20

STR20 composite

1,820-1,840

-15

Malaysia

SMR20

1,800-1,810

-40

SMR20 composite

1,820-1,840

-15

Indonesia

SIR20

1,770-1,780

0

– Nguồn: sci99.com