Trang chủ Giá cao su thế giới Giá cao su tại Thái Lan ngày 10/10/2016

Giá cao su tại Thái Lan ngày 10/10/2016

0
72

Baht / kg

Type / Grade F.O.B Price ( Baht/KG .)
Nov-16 Dec-16
Bangkok Songkhla Bangkok Songkhla
Ribbed Smoked Sheet RSS 1 60.6 60.35 60.8 60.55
RSS 2 60 59.75 60.2 59.95
RSS 3 59.45 59.2 59.65 59.4
RSS 4 59.15 58.9 59.35 59.1
RSS 5 58.7 58.45 58.9 58.65
Standard Thai Rubber STR5L 59.5 59.25 59.7 59.45
STR20 51.5 51.25 51.7 51.45
Concentrated Latex* 37.85 37.6 38.05 37.8

CHƯA CÓ BÌNH LUẬN