Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 9/9/2016

0
123
Advertisement
Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 8/9/2016
Thai RSS3 (giao tháng 10/2016) $1.60/kg  0
Thai STR20 (giao tháng 10/2016)  $1.32/kg +$0.01
Malaysia SMR20 giao tháng 10/2016) $1.34/kg  +$0.01
Indonesia SIR20 (giao tháng 10/2016) $0.70/lb 0
Thai USS3 50.19 baht/kg  -0.06 baht
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 10/2016)  $1,020/tonne 0
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 10/2016) $1,120/tonne 0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters