Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 31/3/2016

0
281
Advertisement
Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 30/3/2016
Thai RSS3 (giao tháng 4/2016) $1.51/kg -$0.01
Thai STR20 (giao tháng 4/2016) $1.31/kg  unchanged
Malaysia SMR20 giao tháng 4/2016) $1.31/kg +$0.01
Indonesia SIR20 (giao tháng 4/2016) $0.66/lb unchanged
Thai USS3 47.19 baht/kg  -0.08 baht
Thai 60-percent latex (drum/ giao tháng 4/2016) $960/tonne unchanged
Thai 60-percent latex (bulk/ giao tháng 4/2016) $1,060/tonne  unchanged

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters