Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 14/12/2015

0
209
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex ) tại Trung Quốc ngày 14/12/2015

Giá theo nhân dân tệ

Unit: RMB/mt

Product

Market/Region

Market price

Change

TVR barrel NR latex

Tianjin, North China

8,600

0

Shandong, North China

8,500

0

Shanghai, East China

8,400-8,500

-100

Guangdong, South China

8,500-8,700

0

THR barrel NR latex

Shandong, North China

Shanghai, East China

8,800

-100

Zhejiang, East China

8,900-9,000

-50

Giá theo USD

Unit: $/mt

Market

Company

Dec 11

Dec 14

Change

Malaysia

TITI

970 (barrel)

870 (bulk)

970 (barrel)

870 (bulk)

0

Thailand

TVR

940 (barrel)

850 (bulk)

930 (barrel)

840 (bulk)

-10

Sri Trang

990 (barrel)

890 (bulk)

980 (barrel)

880 (bulk)

-10

Southland Rubber

870 (bulk)

850 (bulk)

-20

CLITETEX

1,000 (barrel)

900 (bulk)

980 (barrel)

880 (bulk)

-20

THR

1,040 (barrel)

950 (bulk)

1,030 (barrel)

940 (bulk)

-10

Num Rubber & Latex

Unitex

Vietnam

VRG