Giá cao su thiên nhiên mủ nước tại Trung Quốc ngày 3/12/2015

0
239
Advertisement

Giá cao su thiên nhiên mủ nước (Natural Rubber Latex) tại Trung Quốc ngày 3/12/2015

Giá theo nhân dân tệ

Unit: RMB/mt

Product

Market/Region

Market price

Change

TVR barrel NR latex

Tianjin, North China

8,700-8,800

0

Shandong, North China

8,500-8,600

-50

Shanghai, East China

8,600

0

Guangdong, South China

8,800-8,900

0

THR barrel NR latex

Shandong, North China

Shanghai, East China

8,900

-50

Zhejiang, East China

9,000

-50

Giá theo USD

Unit: $/mt

Market

Company

Dec 2

Dec 3

Change

Malaysia

TITI

970 (barrel)

870 (bulk)

970 (barrel)

870 (bulk)

0

Thailand

TVR

990 (barrel)

900 (bulk)

Sri Trang

980 (barrel)

890 (bulk)

Southland Rubber

880 (bulk)

890 (bulk)

0

CLITETEX

1,020 (barrel)

920 (bulk)

1,010 (barrel)

910 (bulk)

-10

THR

1,020 (barrel)

930 (bulk)

1,020 (barrel)

930 (bulk)

0

Num Rubber & Latex

920 (bulk)

Unitex

990 (bulk)

Vietnam

VRG