Giá cao su mủ nước tại Trung Quốc ngày 2/12/2015Natural Rubber Latex Market Adjusted

0
277
Advertisement

Giá cao su mủ nước (Natural Rubber Latex Market) tại Trung Quốc ngày 2/12/2015 điều chỉnh tăng nhẹ.

Giá theo nhân dân tệ (RMB/mt)

Product

Market/Region

Market price

Change

TVR barrel NR latex

Tianjin, North China

8,500

0

Shandong, North China

8,500

0

Shanghai, East China

8,600

+100

Guangdong, South China

8,800-8,900

0

THR barrel NR latex

Shandong, North China

Shanghai, East China

8,900-9,000

0

Zhejiang, East China

Giá theo USD ($/mt)

Market

Company

Nov 30

Nov 1

Change

Malaysia

TITI

960 (barrel)

860 (bulk)

970 (barrel)

870 (bulk)

+10

Thailand

TVR

Sri Trang

Southland Rubber

880 (bulk)

880 (bulk)

0

CLITETEX

990 (barrel)

890 (bulk)

990 (barrel)

890 (bulk)

0

THR

1,020 (barrel)

930 (bulk)

1,020 (barrel)

930 (bulk)

0

Num Rubber & Latex

Unitex

Vietnam

VRG