Giá cao su tại một số nước châu Á ngày 25/11/2015

0
363
Advertisement
Loại hàng/Kỳ hạn Giá Thay đổi so với ngày 24/10/2015
Thai RSS3 (Dec) $1.24/kg  +$0.02
Thai STR20 (Dec) $1.16/kg  +$0.01
Malaysia SMR20 (Dec) $1.17/kg +$0.03
Indonesia SIR20 (Dec) $0.60/lb 0
Thai USS3  36.85 baht/kg +0.05 baht
Thai 60-percent latex (drum/Dec) $740/tonne 0
Thai 60-percent latex (bulk/Dec) $840/tonne 0

Chú ý: – Giá nêu trên được thu thập từ các thương nhân ở Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Đó không phải là giá chính thức được công bố bởi các cơ quan chức trách ngành cao su của các quốc gia đó.

Theo Reuters