Diễn biến giá cao su trong nước tuần từ ngày 14/09 đến 18/09/2015

0
608
Advertisement

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại 18/09 17/09 16/09 15/09 14/09 TB T3/9 TB T2/9 Thay đổi TB T3/9 so với T2/9 Thay đổi ngày 18/09 so với ngày 14/09
RSS1 29,000 28,100 28,700 28,700 30,200 28,940 29,320 -380 -1200
RSS3 28,300 25,800 28,000 28,000 29,500 27,920 28,620 -700 -1200
SVR 3L 27,200 26,100 26,700 26,700 28,200 26,980 27,320 -340 -1000
SVR CV 28,400 27,100 27,700 27,700 29,000 27,980 28,120 -140 -600
SVR L 27,400 26,300 26,900 26,900 28,400 27,180 27,520 -340 -1000
SVR 5 27,100 25,400 26,000 26,000 27,500 26,400 26,620 -220 -400
SVR 10 26,900 25,500 26,100 26,100 27,900 26,500 27,020 -520 -1000
SVR 20 26,800 25,400 26,000 26,000 27,800 26,400 26,920 -520 -1000