Giám sát giá cao su tuần từ ngày 07/09 đến ngày 11/09/2015

0
570
Advertisement

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại 11/09 10/09 09/09 08/09 07/09 TB T2/9 TB T1/9 Thay đổi TB T2/9 so với T1/9 Thay đổi ngày 11/09 so với ngày 07/09
RSS1 30,200 29,200 29,200 29,000 29,000 29,320 29,200 120 1200
RSS3 29,500 28,500 28,500 28,300 28,300 28,620 28,500 120 1200
SVR 3L 28,200 27,200 27,200 27,000 27,000 27,320 27,080 240 1200
SVR CV 29,000 28,000 28,000 27,800 27,800 28,120 28,130 -10 1200
SVR L 28,400 27,400 27,400 27,200 27,200 27,520 27,160 360 1200
SVR 5 27,500 26,500 26,500 26,300 26,300 26,620 26,260 360 1200
SVR 10 27,900 26,900 26,900 26,700 26,700 27,020 26,780 240 1200
SVR 20 27,800 26,800 26,800 26,600 26,600 26,920 26,680 240 1200