Giám sát giá cao su tuần từ ngày 31/08 đến ngày 04/09/2015

0
403
Advertisement

Giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ

Bảng giá một số mặt hàng cao su thành phẩm trong tuần tại khu vực Đông Nam Bộ, đồng/kg

Chủng loại 04/09 03/09 02/09 01/09 31/08 TB T1/9 TB T4/8 Thay đổi TB T1/9 so với TB T4/8 Thay đổi so với ngày 31/08
RSS1 28,800 29000 29,200 29,400 29,600 29,200 26,200 3000 -800
RSS3 28,100 28300 28,500 28,700 28,900 28,500 25,720 2780 -800
SVR 3L 26,800 27000 27,200 27,200 27,200 27,080 24,880 2200 -400
SVR CV 27,600 27850 28,100 28,100 29,000 28,130 25,520 2610 -1400
SVR L 27,000 27200 27,400 27,400 26,800 27,160 25,200 1960 200
SVR 5 26,100 26300 26,500 26,500 25,900 26,260 22,520 3740 200
SVR 10 26,500 26700 26,900 26,900 26,900 26,780 22,360 4420 -400
SVR 20 26,400 26600 26,800 26,800 26,800 26,680 22,200 4480 -400