Giá cao su tại Belawan, Indonesia ngày 16/4/2015

0
181
Advertisement
Loại hàng ( US  CENTS / KG )
Tháng 5/2015 Tháng 6/2015
SIR 20 163.50-164.00 164.00-164.50