Giá cao su tại Thái Lan ngày 13.1.2014

0
183

Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 3. 2014

Giao tháng 4. 2014

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

71.45

71.20

71.65

71.40

RSS 2

70.85

70.60

71.05

70.80

RSS 3

70.30

70.05

70.50

70.25

RSS 4

70.00

69.75

70.20

69.95

RSS 5

69.55

69.30

69.75

69.50

STR

STR 5L

66.25

66.00

66.45

66.20

STR 5

64.35

64.10

64.55

64.30

STR 10

63.65

63.40

63.85

63.60

STR 20

63.25

63.00

63.45

63.20

Concentrated Latex *

47.15

46.90

47.35

47.10

Loading...