Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc 5.12.2013

0
170

Giá cao su Nội địa Trung Quốc

Loại

Vùng

Giá

(NDT/tấn)

Thay đổi

(NDT/tấn)

SCRWF (Yunnan)

Shandong (North China)

18800

Zhejiang (East China)

18600-18800

+50

Shanghai(East China)

18700-18800

+50

Tianjin (North China)

18700-18800

-50

Yunnan (Southwest China)

16900

SCRWF (Hainan)

Jiangsu (East China)

18600

-50

SCR10

Yunnan (Southwest China)

14900-15000

-100

Shanghai(East China)

15800

Thai RSS3

Shanghai(East China)

18800 (with 17% VAT included)

Shandong (North China)

17600 (no tax)

STR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

16000-16100

SMR20# Composite

Qingdao Bonded Zone

16000-16300

SVR3L

Hengshui (North China)

15900-16000 (no tax)

Shanghai(East China)

16600-16700 (with 13% VAT included)

+50

Shandong (North China)

15900 (no tax)

-100

Zhejiang (East China)

16700 (with 13% VAT included)

Guangdong (South China)

16000-16300 (no tax)

Mong Cai Market

13800

+50

Giá quốc tế

Thị trường

Nước

Sản phẩm

Giá (USD/tấn)

Thay đổi (USD/tấn)

International Market

Thailand

RSS3

2500-2530

-5

STR20

2380-2400

-10

RSS3 Composite

2380-2400

-15

Malaysia

SMR20

2350-2400

-30

SMR20 Composite

2370-2380

-20

Indonesia

SIR20

2310-2330

-15

SIR20 Composite

2350

-15

Vietnam

SVR3L

2260-2340

SVR10

2140-2280

Qingdao Free Trade Zone

Thailand

RSS3

2510

-5

STR20

2350

-20

STR20 Composite

2350

-20

Malaysia

SMR20

2350

-20

SMR20 Composite

2350

-20

Indonesia

SIR20

2310-2330

-10

SIR20 Composite