Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 26.9.2013

0
216
Advertisement

Tháng 10/2013

Đồng/kg

US Cents/kg

Chào mua

Chào bán

Chào mua

Chào bán

SVR CV

56,892

57,475

269.76

272.52

SVR L

50,980

51,501

241.72

244.20

SVR 5

49,824

236.24

SVR GP

49,629

235.32

SVR 10

48,688

49,169

230.86

233.14

SVR 20

48,555

49,046

230.23

232.56

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.090 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo