Giá cao su tại Thái Lan ngày 5.9.2013

0
4

Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 10. 2013

Giao tháng 11 2013

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

87.05

86.80

87.25

87.00

RSS 2

86.45

86.20

86.65

86.40

RSS 3

85.90

85.65

86.10

85.85

RSS 4

85.60

85.35

85.80

85.55

RSS 5

85.15

84.90

85.35

85.10

STR

STR 5L

82.20

81.95

82.40

82.15

STR 5

80.30

80.05

80.50

80.25

STR 10

79.60

79.35

79.80

79.55

STR 20

79.20

78.95

79.40

79.15

Concentrated Latex *

53.80

53.55

54.00

53.75