Giá cao su SVR (F.O.B) ngày 4.9.2013

0
13
Advertisement

Tháng 10/2013

Đồng/kg

US Cents/kg

Chào mua

Chào bán

Chào mua

Chào bán

SVR CV

55,874

56,437

264.62

267.28

SVR L

50,620

51,122

239.74

242.11

SVR 5

51,788

245.26

SVR GP

51,593

244.34

SVR 10

50,651

51,153

239.88

242.26

SVR 20

50,528

51,030

239.30

241.68

Ghi chú: Giá được tính từ giá CS Malaysia trừ 3% , tỷ giá: 1 USD=21.115 VND (Vietcombank)

Chỉ để tham khảo