Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 3.9.2013

0
139

Đơn vị tính: NDT/tấn

Product

East China (RMB/mt)

North China (RMB/mt)

South China (RMB/mt)

SCRWF (Hainan)

19200 (state, old resources)

SCR5 (Hainan)

17200 (private)

SCRWF (Yunnan)

19400 (state)

19500 (private)

SCR10 (Yunnan)

17300-17400 (state)

17500 (private)

Thai RSS3

19600 (17% VAT)

18600 (no tax)

SVR3L

18000; (13% VAT); 18500 (17% VAT)

17400-17500 (no tax)

17300-17500 (no tax)