Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 2.7.2013

0
167

Đơn vị tính: NDT/tấn

Product

Shanghai

Shandong

Guangdong

SCRWF (Hainan)

17000 (state)

17000 (state)

SCRWF (Yunnan)

17200 (state)

SCR10 (Yunnan)

15900 (state)

15900 (private)

Thai RSS3

17400 (17% VAT)

17500 (17% VAT)

SVR3L

17200-17400 (17% VAT)

16900 (13% VAT)

16900 (no tax)