Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 4.6.2013

0
162

Đơn vị tính: NDT/tấn

Product

Shanghai

Shandong

Guangdong

SCRWF (Hainan)

18600 (state); 18300 (Guangdong State Farms); 18300 (2011 resources)

18600 (state)

SCR10 (Hainan)

SCR5 (Hainan)

17400 (private)

17600

SCRWF (Yunnan)

18600 (state)

18800 (state)

SCR10 (Yunnan)

17600 (state)

17500 (state)

SCR5 (Yunnan)

Thai RSS3

19200 (with 17% VAT included)

19200 (with 17% VAT included)

SVR3L

18400-18700 (with 17% VAT included)

18400 (with 17% VAT included, small plants)

18300 (no tax)

SMR20 / STR20 compound

17200