Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 26.3.2013

0
9

Đơn vị tính: NDT/tấn

Product

Shanghai

Shandong

Guangdong

SCRWF (Hainan, state-owned)

22500

22400-22500

SCR10 (Yunnan, state-owned)

20100

20200

Thai RSS3

22200 (with 17% VAT included)

22300 (with 17% VAT included)

SVR3L

21200-21300 (with 13% VAT included); 21600-21700 (with 17% VAT included)

20600-20700 (no tax)

20500 (no tax)