Giá cao su tại Thái Lan ngày 20.3.2013

0
137

Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 4. 2013

Giao tháng 5 2013

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

87.00

86.75

87.20

86.95

RSS 2

86.40

86.15

86.60

86.35

RSS 3

85.85

85.60

86.05

85.80

RSS 4

85.55

85.30

85.75

85.50

RSS 5

85.10

84.85

85.30

85.05

TTR

STR 5L

84.15

83.90

84.35

84.10

STR 5

82.25

82.00

82.45

82.20

STR 10

81.55

81.30

81.75

81.50

STR 20

81.15

80.90

81.35

81.10

Concentrated Latex *

60.30

60.05

60.50

60.25