Giá cao su thiên nhiên tại Trung Quốc ngày 18.3.2013

0
174

Đơn vị tính: NDT/tấn

Product

Shanghai

Shandong

Guangdong

SCRWF (Hainan, state-owned)

22300

SCR5 (Hainan, private-owned)

20400

SCRWF (Yunnan, state-owned)

SCRWF (Yunnan, private-owned)

SCR10 (Yunnan, state-owned)

20000-20100

20100

SCR10 (Yunnan, private-owned)

20000

SCR5 (Yunnan, state-owned)

Thai RSS3

22000 (with 17% VAT included)

22000 (with 17% VAT included)

SVR3L

21700 (with 17% VAT included)

20500 (no tax)

20500-20600 (no tax)

SMR20 & STR20 composite

Loading...