Giá cao su tại Thái Lan ngày 2.1.2013

0
167

Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 2. 2013

Giao tháng 3 2013

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

101.00

100.75

101.20

100.95

RSS 2

100.40

100.15

100.60

100.35

RSS 3

99.85

99.60

100.05

99.80

RSS 4

99.55

99.30

99.75

99.50

RSS 5

99.10

98.85

99.30

99.05

TTR

STR 5L

95.40

95.15

95.60

95.35

STR 5

93.50

93.25

93.70

93.45

STR 10

92.80

92.55

93.00

92.75

STR 20

92.40

92.15

92.60

92.35

Concentrated Latex *

62.25

62.00

62.45

62.20