Giá cao su tại Thái Lan ngày 24.12.2012

0
149

Baht / kg

Loại hàng

Giá F.O.B.

Giao tháng 1. 2013

Giao tháng 12 2013

Bangkok

Songkhla

Bangkok

Songkhla

RSS

RSS 1

97.75

97.50

97.95

97.70

RSS 2

97.15

96.90

97.35

97.10

RSS 3

96.60

96.35

96.80

96.55

RSS 4

96.30

96.05

96.50

96.25

RSS 5

95.85

95.60

96.05

95.80

TTR

STR 5L

92.55

92.30

92.75

92.50

STR 5

90.65

90.40

90.85

90.60

STR 10

89.95

89.70

90.15

89.90

STR 20

89.55

89.30

89.75

89.50

Concentrated Latex *

59.90

59.65

60.10

59.85